loading

行政人員

人事與人才培育

李淑吟 Shu-Yin Lee

協助人事

2787-1105

A126

shuyin@gate.sinica.edu.tw

莊毓芬 Chuang, Maureen

英文秘書、學程與學生事務

2787-1033

A121

maureenc@gate.sinica.edu.tw

陳素慧 Su-Hui Chen

兼辦人事

2787-1007

A126

sophie99@gate.sinica.edu.tw

何其真 Chi-Chen Ho

高中生命科學資優生培育計畫

2787-1084

R210

as0210386@gate.sinica.edu.tw

學術事務

王筱筠 Hsiao-Yun Wang

所長秘書、諮詢委員會、聘審

2787-1011

A125

hsiaoyun@gate.sinica.edu.tw

范欣椈 Hsin-Chu Fan

單位收發文、管考、歸檔、研討會、演講

2787-1003

A125

hsinchu@gate.sinica.edu.tw

謝宜真 I-Chen Hsieh

承外計畫、康樂聯誼、環境教育、教育補助、植微所臉書

2787-1017

R118

ichen@gate.sinica.edu.tw

吳佩玲 Pei-Ling Wu

學術成果推廣、研究成果彙整

2787-1001

A121

lilian541@gate.sinica.edu.tw

陳婷妤 Grace Chen

視覺/空間設計與改善

2787-1005

A121

grace731@gate.sinica.edu.tw

會計出納

蘇淑牟 Shu-Mon Su

協辦會計

2787-1035

R219

shumou@gate.sinica.edu.tw

吳春儀 Chun-Yi Wu

兼辦會計 (委外計畫)

2787-1037

R219

chunyi@gate.sinica.edu.tw

林櫻姿 Ing-Tzu Lin

兼辦會計 (公務預算)

2787-1107

R219

af9024@gate.sinica.edu.tw

施涵茵 Han-yin Shih

出納

2787-1075

R219

afra0406@gate.sinica.edu.tw

李宜珊 Yi-Shan Lee

協辦出納

2787-1085

R219

san8091@gate.sinica.edu.tw

總務採購

蔡淑娟 Shu-Jiuan Tsay

經費結報、臨時工資、非消耗品登錄

2787-1036

R217

shujiuan@gate.sinica.edu.tw

楊舜瑜 Shun-Yu Yang

招標採購、農科大樓經費分攤

2787-1019

R117

dj@gate.sinica.edu.tw

王國翔 Kuo-Hsang Wang

水電維護、消防安全、門禁管理、庫房、駕駛

2787-1002

A121

j2000en@gate.sinica.edu.tw

蔡麗玲 Li-Lin Tsa

生化環安、線上庫房管理、外購、實驗材料輸出入

2787-1006

A121

tsai2801@gate.sinica.edu.tw

王志然 Chih-Jan Wang

保全清潔管理、建物修繕、空間環境管理、院內宿舍申請

2787-1009

A121

a891728@gate.sinica.edu.tw

洪良銘 Liang-Ming Hung

儀器管理、財產管理、輻射防護

2787-1018

R217

bohunglm@gate.sinica.edu.tw

資訊網路

歐誠中 Tino Ou

電腦維護、支援、疑難排除、採購

2787-1055

R318

tino0129@gate.sinica.edu.tw

黃正忠 Zheng-Zhong Huang

網頁程式設計、主機伺服器管理

2787-1053

R318

a7033140327k@gate.sinica.edu.tw

林煜凱 Jimmy Lin

資訊安全、網路管理

2787-1054

R318

as0191357@gate.sinica.edu.tw